Selain berkonsentrasi pada program Bahasa dan Tahfidzul Qur’an, PonPes Al-Munawaroh juga mendidik santrinya agar mampu menguasai kajian kitab salaf supaya dapat bersaing dengan santri-santri pondok salaf dan juga mempertahankan peradapan pondok-pondok terdahulu.

Kitab kuning yang dikaji diantaranya :

Tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Ayatul Ahkam, dll.
Hadits Ibanatul Ahkam, Hawatif Robbaniyyah, Shohih Bukhori, Shohih Muslim, dll.
 Fiqih Fathul Qorib, Fathul Mu’in, Kasyifatus Saja’, Ar-Risaalah, dll.
 Ushul Fiqih Mabadi’, Assulam, Waroqoot, dll.
 Tauhid Husunul Hamidiyah, ‘Aqidatul ‘Awwam, Daqoiqul Akhbar, dll.
 Akhlaq Ta’liimul Muta’allim, Bidayatul Hidayah, dll.
 Tarikh Siroh Nabawiyyah, Siroh Shohabah, Miyzatul Akhbar, dll.
 Nahwu Sorogan Al-Ajurumiyah, Imrithi, Mutammimah, dan Alfiyah.
 Shorof Sorogan Tashrifiyyah, Nadhom Maqshud, dll.