Home / Pengajian Umum

Pengajian Umum

Pengajian Umum

  • Al-Qur’an bin nadhor (murottal) bil ghoib, menghafal bil mujawwad (irama dan lagu)
  • Bahasa Arab dan Inggris (wajib sebagai komunikasi sehari-hari bagi santri yang lebih dari 3 bulan).
  • Kitab-kitab kuning :
Tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Ayatul Ahkam, dll.
Hadits Ibanatul Ahkam, Hawatif Robbaniyyah, Shohih Bukhori, Shohih Muslim, dll.
 Fiqih Fathul Qorib, Fathul Mu’in, Kasyifatus Saja’, Ar-Risaalah, dll.
 Ushul Fiqih Mabadi’, Assulam, Waroqoot, dll.
 Tauhid Husunul Hamidiyah, ‘Aqidatul ‘Awwam, Daqoiqul Akhbar, dll.
 Akhlaq Ta’liimul Muta’allim, Bidayatul Hidayah, dll.
 Tarikh Siroh Nabawiyyah, Siroh Shohabah, Miyzatul Akhbar, dll.
 Nahwu Sorogan Al-Ajurumiyah, Imrithi, Mutammimah, dan Alfiyah.
 Shorof Sorogan Tashrifiyyah, Nadhom Maqshud, dll.