Home / Unit Pendidikan

Unit Pendidikan

UNIT PENDIDIKAN

1. MTs Plus Al-Munawaroh
Karena bahasa Arab dan bahasa Inggris merupakandua bahasa pokok kaum muslimin modern, disamping dalam rumusanpendidikan bahasa bahwa pendidikan pada usia dini, justru akan lebih cepat diserap dan lebih mendekati pada tingkat prosentase maksimal keberhasilan, maka pada tahun ajaran 2002/2003 tahun lalu, PonPes Al Munawaroh membuka Madrasah Tsanawiyah (MTs) Plus dengan konsentrasi mahir berbahasa arab dan inggris serta Tahfidzul Qur’an.
Setelah beberapa tahun berjalan MTs Plus Al Munawaroh telah terbukti mencetak siswa-siswi berprestasi yang handal dibidang bahasa, mempunyai hafalan maksimal 4 juz dan telah meluluskan siswa-siswinya dengan prosentasi UAN 100%.. DAlam waktu 3 tahun anak didik sudah ditarget sudah menguasai program dasar dan lajutan Bahasa arab dan inggris, Qowa’id/Grammer, dan Muhadatsah/Conversation.2. MA Terpadu Al-Munawaroh

Sejak tahun 2008 Pondok Pesantren Al-Munawaroh membuka Madrasah ‘Aliyah (MA) Terpadu yang berkosentrasi dalam bidang Kitab Salaf dan pengkajian keilmuan Al-Qur’an disamping pembekalan Life Skiil yang langsung dimanfatkan siswa dalam terjun ke masyarakat luas.
Adapun program kulikuler diarahkan pada pengkajian kitab kuning, tahfidzul Qur’an dan keilmuan Al-Qur’an. Dalam waktu 3 tahun anak didik ditargetkan sudah hafal Al-Qur’an bilghoib dan menguasai berbagai kitab kuning. Dan telah terbukti lulusan MA Trpadu Al-Munawaroh memiliki kapabilitas untuk mengakses berbagai perguruan tinggi aik dalam maupun luar negri.

3. Pengajian Umum

  • Al-Qur’an bin nadhor (murottal) bil ghoib, menghafal bil mujawwad (irama dan lagu)
  • Bahasa Arab dan Inggris (wajib sebagai komunikasi sehari-hari bagi santri yang lebih dari 3 bulan).
  • Kitab-kitab kuning :
Tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Ayatul Ahkam, dll.
Hadits Ibanatul Ahkam, Hawatif Robbaniyyah, Shohih Bukhori, Shohih Muslim, dll.
 Fiqih Fathul Qorib, Fathul Mu’in, Kasyifatus Saja’, Ar-Risaalah, dll.
 Ushul Fiqih Mabadi’, Assulam, Waroqoot, dll.
 Tauhid Husunul Hamidiyah, ‘Aqidatul ‘Awwam, Daqoiqul Akhbar, dll.
 Akhlaq Ta’liimul Muta’allim, Bidayatul Hidayah, dll.
 Tarikh Siroh Nabawiyyah, Siroh Shohabah, Miyzatul Akhbar, dll.
 Nahwu Sorogan Al-Ajurumiyah, Imrithi, Mutammimah, dan Alfiyah.
 Shorof Sorogan Tashrifiyyah, Nadhom Maqshud, dll.